Referencje naszych klientów

20170902 110114 image

"Firmę SunSol wybraliśmy z racji bardzo dobrej obsługi procesu sprzedaży i najlepszej jakości produktów. Praktycznie tego samego dnia nawiązano z nami kontakt i komunikacja odbywała się bez opóźnień. Wybraliśmy zestaw z SunPower, gdyż 25-letnia gwarancja na produkt była dla nas kluczowa, do tego parametry techniczne SunPower pozostawiają konkurencję w tyle. Realizacja była sprawna i bez opóźnień. Polecam serdecznie i w razie pytań proszę pisać."

Marcin Duchcik
20171007 82054 image

"Wszystkim zainteresowanym chciałbym polecić w/w firmę jako rzetelnego  partnera w rozmowach, negocjacjach, jak i wykonawstwie instalacji  fotowoltaicznych.

Spośród 3 firm które składały mi oferty  na w/w instalację, oferta firmy  SunSol wyróżniała się profesjonalizmem, rzetelnością i elastycznością. Na moja prośbę przedstawiono mi kilka wariantów do wyboru, cały czas z pełną informacją co do materiałów, różnic pomiędzy nimi jak i cen. To pozwoliło mi z pełną świadomością wybrać odpowiedni system jak i doprowadzić do końca cały proces, czyli do montażu zestawu o mocy 4,5 kW i podłączenia licznika przez Tauron.

Polecam z pełną odpowiedzialnością w/w firmę, jako sprawdzonego i  rzetelnego partnera do wykonywania tego typu instalacji.

Z poważaniem"

Wszystkim zainteresowanym chcia

ł

bym poleci

ć

w/w firm

ę

jako rzetelnego

partnera w rozmowach, negocjacjach, jak i wykonawstwie instalacji

fotowoltaicznych.

Spo

ś

ród 3 firm które sk

ł

ada

ł

y mi oferty na w/w instalacj

ę

, oferta firmy

S

un

Sol wyró

ż

nia

ł

a si

ę

profesjonalizmem, rzetelno

ś

ci

ą

i elastyczno

ś

ci

ą

.

Na moja pro

ś

b

ę

przedstawiono mi kilka wariantów do wyboru,

ca

ł

y czas

z

pe

ł

n

ą

informacj

ą

co do materia

ł

ów, ró

ż

nic pomi

ę

dzy nimi jak i cen.

To pozwoli

ł

o mi z pe

ł

n

ą

ś

wiadomo

ś

ci

ą

wybra

ć

odpowiedni system jak i

doprowadzi

ć

do ko

ń

ca

ca

ł

y proces, czyli do monta

ż

u zestawu o mocy 4,5 kW i

pod

łą

czenia licznika przez Tauron.

Polecam z pe

ł

n

ą

odpowiedzialno

ś

ci

ą

w/w firm

ę

, jako sprawdzonego i

rzetelnego partnera do wykonywania tego typu instalacji.

z powa

ż

aniem

Wielawski

Bogusław Wielawski
20171003 131131 image

"Firma SunSol z Gdańska wykonała dla mnie instalację fotowoltaiczną o mocy 9,81 KW. Współpraca z Firmą już od pierwszego kontaktu układała się bardzo dobrze. Wszystkie etapy pracy były wykonywane wzorowo. Bardzo szybko porozumieliśmy się który z trzech zaproponowanych wariantów będziemy realizować. Miejsce montażu zostało już wcześniej potwierdzone jako nadające się pod w/w inwestycję. W tym samym czasie miałem również oferty od dwóch innych Firm, ale współpraca i oferty nie były moim zdaniem na tyle profesjonalne i przekonywujące co od firmy SunSol.

Głównie profesjonalny sposób podejścia do klienta, wytłumaczenie o co tak naprawdę chodzi w tych trzech ofertach, jakie są różnice miedzy nimi przekonały mnie do wyboru SunSol-u jako wykonawcy. 

Następny bardzo mocny punkt tego przedsięwzięcia to profesjonalny osprzęt i szybki montaż paneli. Osobiście obserwowałem pracę tych ludzi i krótko mówiąc "fachowcy z górnej półki", którzy na bieżąco informowali mnie co, jak i po co tak to wykonują.

Po zakończonym montażu zostałem praktycznie poinstruowany jak to wszystko działa.

Końcowy etap to podłączenie instalacji do sieci energetycznej poprzez wymianę licznika na właściwy dla takich instalacji. Podłączenia dokonała Firma Energa Gdańsk, którą zamówił wykonawca instalacji.

Wszystkim zainteresowanym montażem instalacji fotowoltaicznej polecam Firmę SunSol z Gdańska. Jak wyżej opisałem, można polegać na ich fachowości, wiedzy i podejściu do realizacji oferty.

Z całym szacunkiem dla Firmy SunSol"

Firma SunSol z Gda

ń

ska wykona

ł

a dla mnie instalacje fotowoltaiczn

ą

o mocy 9,81 KW. Wspó

ł

praca z Firm

ą

ju

ż

od pierwszego kontaktu uk

ł

ada

ł

a si

ę

bardzo dobrze. Wszystkie etapy pracy by

ł

y wykonywane wzorcowo. Bardzo szybko porozumieli

ś

my si

ę

kt

óry z trzech zaproponowanych

wariantów b

ę

dziemy realizowa

ć

. Miejsce monta

ż

u zosta

ł

o ju

ż

wcze

ś

niej potwierdzone jako

nadaj

ą

ce si

ę

pod w/w inwestycj

ę

. W tym samym czasie mia

ł

em równie

ż

oferty od dwóch innych

Firm, ale wspó

ł

praca i oferty nie by

ł

y moim zdaniem na tyle profesjonalne i przekonywuj

ą

ce co

od firmy SunSol.

G

ł

ównie profesjonalny sposó

b

podej

ś

cia do klienta, wyt

ł

umaczenie o co tak naprawd

ę

chodzi w

tych trzech ofertach, jakie s

ą

ż

nice miedzy nimi przekona

ł

y mnie do wyboru SunSol-u jako

wykonawcy.

Nast

ę

pny bardzo mocny punkt tego przedsi

ę

wzi

ę

cia to profesjonalny i szybki monta

ż

paneli i

osprz

ę

tu

.

Osobi

ś

cie obserwowa

ł

em prace tych ludzi i

kr

ót

ko

wi

ą

c "fachowcy z górnej pó

ł

ki

",

kt

órzy na bie

żą

co informowali mnie co, jak i po co tak to wykonuj

ą

.

Po zako

ń

czonym monta

ż

u zosta

ł

em praktycznie poinstruowany jak to wszystko dzia

ł

a.

Ko

ń

cowy etap to pod

łą

czenie instalacji do sieci energetycznej poprzez wymian

ę

licznika na w

ł

a

ś

ciwy dla takich instalacji. Pod

łą

czenia dokona

ł

a Firma Energa Gda

ń

sk

,

kt

ór

ą

zamó

wi

ł

wykonawca

instalacji.

Wszystkim zainteresowanym monta

ż

em instalacji fotowoltaicznej polecam Firm

ę

SunSol z Gda

ń

ska. Jak wy

ż

ej opisa

ł

em

mo

ż

na polega

ć

na ich fachowo

ś

ci ,wiedzy i podej

ś

ciu do realizacji oferty.

Z ca

ł

ym szacunkiem dla Firmy SunSol

Jerzy Brylowski

Jerzy Brylowski