Referencje naszych klientów

sramkowsk image

'Z czystym sumieniem mogę polecić firmę SunSol wszystkim zainteresowanym wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Zarówno profesjonalne doradztwo Pana Filipa oraz sprawny i fachowy montaż kierowany przez Pana Krzysztofa stały na najwyższym poziomie. System inteligentny o mocy 9,60 kWp działa całkowicie bezobsługowo i wydajnie, realizując założenia zawarte we wcześniej wykonanym projekcie.

Inwestycja była realizowana w Poznaniu i pomimo lokalizacji firmy SunSol w Gdańsku inwestycja była obsługiwana szybko i sprawnie. Szybki i profesjonalny serwis.'

Michał Śramkowski
IMAG0559 image

'I will write this review in two parts, one covering the panels we chose to install and the other the company that installed them.

Firstly regarding the PV panels.  We opted for the SunPower panels (with a Solar Edge inverter), as we were familiar with them due to having them installed on our previous property back in the UK (installed in September 2013) and they performed as advertised, if not better.  The energy company repeatedly asked for confirmation of our PV meter reading that we submitted to them every three months as was required along with photographic evidence. They could not believe that our SunPower PV panels were capable of generating that much energy (they were comparing it with other generic panels that were being used in the UK). Unfortunately we were unable to take them with us to Poland and had to purchase new panels and chose the SunPower panels (along with the Solar Edge inverter) again without hesitation. What makes the SunPower panels rise above the others in my opinion is that they continue to generate energy even in low light conditions when others would call it a day (pardon the pun). 

Moving on to the second part regarding the chosen installers SunSol based in Gdansk. When we approached them (and we approached a few) to enquire about the products available we found them extremely informative and helpful, without being overbearing and pushy, which was a plus to me. I was a tad cheeky as I did not mention that I was already familiar with PV panels so was intrigued as to what they had to say. They knew there stuff and seemed very passionate not just about PV energy but about other alternative renewable and environmentally friendly energy product and technology. They guided us step by step through the process involved in installing the PV system in Poland, which was slightly different to the UK. Also customer care and satisfaction were just as important to SunSol as the products they were supplying and installing. The whole process was very smooth and stress free as I was unfamiliar with the way things were done in Poland, especially as they spoke English as well (my Polish is very limited). We plan to develop our PV system further and will be using SunSol’s services again without a second thought.

To conclude, in my experience I believe you cannot go wrong with using SunSol to purchase your PV panels and having them install it and you cannot also go wrong with choosing SunPower panels. I take my hat off to both SunSol and SunPower for both providing a first class service and a first class product.'

Branko Brakus
20170902 110114 image

"Firmę SunSol wybraliśmy z racji bardzo dobrej obsługi procesu sprzedaży i najlepszej jakości produktów. Praktycznie tego samego dnia nawiązano z nami kontakt i komunikacja odbywała się bez opóźnień. Wybraliśmy zestaw z SunPower, gdyż 25-letnia gwarancja na produkt była dla nas kluczowa, do tego parametry techniczne SunPower pozostawiają konkurencję w tyle. Realizacja była sprawna i bez opóźnień. Polecam serdecznie i w razie pytań proszę pisać."

Marcin Duchcik
20171007 82054 image

"Wszystkim zainteresowanym chciałbym polecić w/w firmę jako rzetelnego  partnera w rozmowach, negocjacjach, jak i wykonawstwie instalacji  fotowoltaicznych.

Spośród 3 firm które składały mi oferty  na w/w instalację, oferta firmy  SunSol wyróżniała się profesjonalizmem, rzetelnością i elastycznością. Na moja prośbę przedstawiono mi kilka wariantów do wyboru, cały czas z pełną informacją co do materiałów, różnic pomiędzy nimi jak i cen. To pozwoliło mi z pełną świadomością wybrać odpowiedni system jak i doprowadzić do końca cały proces, czyli do montażu zestawu o mocy 4,5 kW i podłączenia licznika przez Tauron.

Polecam z pełną odpowiedzialnością w/w firmę, jako sprawdzonego i  rzetelnego partnera do wykonywania tego typu instalacji.

Z poważaniem"

Wszystkim zainteresowanym chcia

ł

bym poleci

ć

w/w firm

ę

jako rzetelnego

partnera w rozmowach, negocjacjach, jak i wykonawstwie instalacji

fotowoltaicznych.

Spo

ś

ród 3 firm które sk

ł

ada

ł

y mi oferty na w/w instalacj

ę

, oferta firmy

S

un

Sol wyró

ż

nia

ł

a si

ę

profesjonalizmem, rzetelno

ś

ci

ą

i elastyczno

ś

ci

ą

.

Na moja pro

ś

b

ę

przedstawiono mi kilka wariantów do wyboru,

ca

ł

y czas

z

pe

ł

n

ą

informacj

ą

co do materia

ł

ów, ró

ż

nic pomi

ę

dzy nimi jak i cen.

To pozwoli

ł

o mi z pe

ł

n

ą

ś

wiadomo

ś

ci

ą

wybra

ć

odpowiedni system jak i

doprowadzi

ć

do ko

ń

ca

ca

ł

y proces, czyli do monta

ż

u zestawu o mocy 4,5 kW i

pod

łą

czenia licznika przez Tauron.

Polecam z pe

ł

n

ą

odpowiedzialno

ś

ci

ą

w/w firm

ę

, jako sprawdzonego i

rzetelnego partnera do wykonywania tego typu instalacji.

z powa

ż

aniem

Wielawski

Bogusław Wielawski
20171003 131131 image

"Firma SunSol z Gdańska wykonała dla mnie instalację fotowoltaiczną o mocy 9,81 KW. Współpraca z Firmą już od pierwszego kontaktu układała się bardzo dobrze. Wszystkie etapy pracy były wykonywane wzorowo. Bardzo szybko porozumieliśmy się który z trzech zaproponowanych wariantów będziemy realizować. Miejsce montażu zostało już wcześniej potwierdzone jako nadające się pod w/w inwestycję. W tym samym czasie miałem również oferty od dwóch innych Firm, ale współpraca i oferty nie były moim zdaniem na tyle profesjonalne i przekonywujące co od firmy SunSol.

Głównie profesjonalny sposób podejścia do klienta, wytłumaczenie o co tak naprawdę chodzi w tych trzech ofertach, jakie są różnice miedzy nimi przekonały mnie do wyboru SunSol-u jako wykonawcy. 

Następny bardzo mocny punkt tego przedsięwzięcia to profesjonalny osprzęt i szybki montaż paneli. Osobiście obserwowałem pracę tych ludzi i krótko mówiąc "fachowcy z górnej półki", którzy na bieżąco informowali mnie co, jak i po co tak to wykonują.

Po zakończonym montażu zostałem praktycznie poinstruowany jak to wszystko działa.

Końcowy etap to podłączenie instalacji do sieci energetycznej poprzez wymianę licznika na właściwy dla takich instalacji. Podłączenia dokonała Firma Energa Gdańsk, którą zamówił wykonawca instalacji.

Wszystkim zainteresowanym montażem instalacji fotowoltaicznej polecam Firmę SunSol z Gdańska. Jak wyżej opisałem, można polegać na ich fachowości, wiedzy i podejściu do realizacji oferty.

Z całym szacunkiem dla Firmy SunSol"

Firma SunSol z Gda

ń

ska wykona

ł

a dla mnie instalacje fotowoltaiczn

ą

o mocy 9,81 KW. Wspó

ł

praca z Firm

ą

ju

ż

od pierwszego kontaktu uk

ł

ada

ł

a si

ę

bardzo dobrze. Wszystkie etapy pracy by

ł

y wykonywane wzorcowo. Bardzo szybko porozumieli

ś

my si

ę

kt

óry z trzech zaproponowanych

wariantów b

ę

dziemy realizowa

ć

. Miejsce monta

ż

u zosta

ł

o ju

ż

wcze

ś

niej potwierdzone jako

nadaj

ą

ce si

ę

pod w/w inwestycj

ę

. W tym samym czasie mia

ł

em równie

ż

oferty od dwóch innych

Firm, ale wspó

ł

praca i oferty nie by

ł

y moim zdaniem na tyle profesjonalne i przekonywuj

ą

ce co

od firmy SunSol.

G

ł

ównie profesjonalny sposó

b

podej

ś

cia do klienta, wyt

ł

umaczenie o co tak naprawd

ę

chodzi w

tych trzech ofertach, jakie s

ą

ż

nice miedzy nimi przekona

ł

y mnie do wyboru SunSol-u jako

wykonawcy.

Nast

ę

pny bardzo mocny punkt tego przedsi

ę

wzi

ę

cia to profesjonalny i szybki monta

ż

paneli i

osprz

ę

tu

.

Osobi

ś

cie obserwowa

ł

em prace tych ludzi i

kr

ót

ko

wi

ą

c "fachowcy z górnej pó

ł

ki

",

kt

órzy na bie

żą

co informowali mnie co, jak i po co tak to wykonuj

ą

.

Po zako

ń

czonym monta

ż

u zosta

ł

em praktycznie poinstruowany jak to wszystko dzia

ł

a.

Ko

ń

cowy etap to pod

łą

czenie instalacji do sieci energetycznej poprzez wymian

ę

licznika na w

ł

a

ś

ciwy dla takich instalacji. Pod

łą

czenia dokona

ł

a Firma Energa Gda

ń

sk

,

kt

ór

ą

zamó

wi

ł

wykonawca

instalacji.

Wszystkim zainteresowanym monta

ż

em instalacji fotowoltaicznej polecam Firm

ę

SunSol z Gda

ń

ska. Jak wy

ż

ej opisa

ł

em

mo

ż

na polega

ć

na ich fachowo

ś

ci ,wiedzy i podej

ś

ciu do realizacji oferty.

Z ca

ł

ym szacunkiem dla Firmy SunSol

Jerzy Brylowski

Jerzy Brylowski
rybical pensjonat instalacja PV2 image

'Potwierdzam, że firma SunSol sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwika Mierosławskiego 21 w Gdańsku, zaprojektowała, dostarczyła i zamontowała system fotowoltaiczny o mocy 40 kWp, pokrywający zapotrzebowanie na energię elektryczną Pensjonatu Rybical. System inteligentny o mocy 40 kWp został wykonany należycie, o czym świadczy wydajna i bezobsługowa praca. Od maja 2018 roku do 2 września 2018 roku system wyprodukował 18 758,0 kWh.'

Agnieszka Regulska

Formularz kontaktowy

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.