napisz

Odmowa przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci – realne ryzyko?

W ostatnim czasie pojawiło sporo informacji o trudnościach z podłączaniem prosumentów do sieci. Wbrew pozorom nie jest to nowy problem. Już od dłuższego czasu inwestujący, szczególnie w większe instalacje fotowoltaiczne musieli mierzyć się z odmową uzyskania warunków przyłączenia do sieci.

O ile przy dużych systemach można doszukać się uzasadnienia takich decyzji, w przypadku mikroinstalacji sprawa wydaje się być zaskakująca.

Nasuwa się zatem zasadnicze pytanie: czy operatorzy mają prawo do odmowy przyłączenia mikroinstalacji?

Przyjrzymy się tej sprawie w dalszej części artykułu.

 

CZAS NA PRZYŁĄCZENIE INSTALACJI PV DO SIECI

Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, firma dystrybucyjna ma obowiązek przyłączenia mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na podstawie otrzymanego zgłoszenia od prosumenta w terminie nie przekraczającym 30 dni.

Warto mieć na uwadze jednak, że mimo wszystko mogą pojawić się pewne opóźnienia, wynikające na przykład z ograniczonego kontaktu z wnioskodawcą ubiegającym się o przyłączenie, a to może wiązać się z utrudnionym dostępem do układu pomiarowo-rozliczeniowego. Co więcej, mogą wyniknąć różnego rodzaju zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.

Przyłączenie może również ulec opóźnieniu, jeśli w wyniku przeprowadzanych kontroli prac wykonywanych przez wnioskodawcę zostaną stwierdzone naruszenia obowiązujących przepisów, w tym niezgodności z wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi. Proces przyłączenia może wydłużyć się również z powodu braku zainstalowanych paneli fotowoltaicznych lub inwerterów.

WARUNKI KONIECZNE DO PRZYŁĄCZENIA INSTALACJI PV DO SIECI

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) ma obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a te mają pierwszeństwo w procesie przyłączania. Niemniej jednak, zawarcie takiej umowy zależy od spełnienia dwóch określonych przesłanek, które zostały określone w ustawie:

  • Istnienie technicznych warunków pozwalających na przyłączenie – głównie dotyczy to dostępnych wolnych mocy przyłączeniowych, które są niezbędne do zintegrowania nowych instalacji OZE z siecią dystrybucyjną.
  • Racjonalność przyłączenia pod względem ekonomicznym – oznacza to, że inwestycja w instalację OZE nie generuje nadmiernych kosztów dla przedsiębiorstwa energetycznego.

Warto podkreślić, że spełnienie obu tych warunków jest niezbędne, aby umożliwić przyłączenie instalacji OZE do sieci dystrybucyjnej poprzez umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

ODMOWA PRZYŁACZENIA A PRAWO

Przyłączenie mikroinstalacji u prosumenta odbywa się poprzez jej włączenie do już istniejącej instalacji odbiorczej, które to zgłoszenie jest zazwyczaj wystarczającym dokumentem. W takim przypadku operator systemu dystrybucyjnego nie posiada prawnie uzasadnionej możliwości odmowy przyłączenia mikroinstalacji, o czym zapewnia Karol Łukasik, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja, na portalu gramwzielone.pl

CO ZROBIĆ PO ODMOWIE PRZYŁACZENIA?

Jeżeli z różnych przyczyn inwestor otrzyma odmowę podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci, nie oznacza ona ostatecznego zaniechania inwestycji. Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo energetyczne, art. 8:

“W sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, w tym dotyczących zwiększenia mocy przyłączeniowej (…) a także odmowy przyłączenia mikroinstalacji, nieprzyłączenia mikroinstalacji pomimo upływu terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 8d7 pkt 2, nieuzasadnionego ograniczenia pracy lub odłączenia od sieci mikroinstalacji, lub odmowy dokonania zmiany umowy, o której mowa w art. 7 ust. 2a, w zakresie terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej, rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek strony.”

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odmowy przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci, możemy skierować zapytanie bezpośrednio do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), aby otrzymać ostateczne rozstrzygnięcie.

Kontakt z URE możliwy jest za pośrednictwem lokalnych oddziałów znajdujących się w różnych regionach. Warto podkreślić, że urząd ten posiada kompetencje nie tylko do rozstrzygania sporów dotyczących umowy, ale także do samodzielnego ustalania treści umowy, jeśli strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia.

Prezes URE, w trakcie rozpatrywania sporu i ustalania zasad współpracy, musi uwzględniać interesy obu stron. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z decyzji Prezesa URE, mamy prawo odwołać się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PODSUMOWANIE

Jak widać, jeżeli zadbano, by wszystkie wymogi zostały spełnione, odmowa przyłączenia mikroinstalacji do sieci jest niezgodna z prawem. To powinno uspokoić wszystkich przyszłych posiadaczy instalacji fotowoltaicznych, których temat przyłączeń powstrzymuje przed podjęciem ostatecznej decyzji o inwestycji we własną fotowoltaiką.

 

Jeżeli zastanawiasz się nad instalacją fotowoltaiczną – skontaktuj się z naszymi specjalistami z SunSol. Przygotują ofertę dostosowaną do twoich potrzeb oraz możliwości, byś jak najszybciej mógł cieszyć się niezależnością energetyczną oraz comiesięcznymi oszczędnościami na rachunkach.

 

 

 

W ostatnim czasie pojawiło sporo informacji o trudnościach z podłączaniem prosumentów do sieci. Wbrew pozorom nie jest to nowy problem. Już od dłuższego czasu inwestujący, szczególnie w większe instalacje fotowoltaiczne musieli mierzyć się z odmową uzyskania warunków przyłączenia do sieci.

O ile przy dużych systemach można doszukać się uzasadnienia takich decyzji, w przypadku mikroinstalacji sprawa wydaje się być zaskakująca.

Nasuwa się zatem zasadnicze pytanie: czy operatorzy mają prawo do odmowy przyłączenia mikroinstalacji?

Przyjrzymy się tej sprawie w dalszej części artykułu.

CZAS NA PRZYŁĄCZENIE INSTALACJI PV DO SIECI

Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, firma dystrybucyjna ma obowiązek przyłączenia mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na podstawie otrzymanego zgłoszenia od prosumenta w terminie nie przekraczającym 30 dni.

Warto mieć na uwadze jednak, że mimo wszystko mogą pojawić się pewne opóźnienia, wynikające na przykład z ograniczonego kontaktu z wnioskodawcą ubiegającym się o przyłączenie, a to może wiązać się z utrudnionym dostępem do układu pomiarowo-rozliczeniowego. Co więcej, mogą wyniknąć różnego rodzaju zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.

Przyłączenie może również ulec opóźnieniu, jeśli w wyniku przeprowadzanych kontroli prac wykonywanych przez wnioskodawcę zostaną stwierdzone naruszenia obowiązujących przepisów, w tym niezgodności z wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi. Proces przyłączenia może wydłużyć się również z powodu braku zainstalowanych paneli fotowoltaicznych lub inwerterów.

WARUNKI KONIECZNE DO PRZYŁĄCZENIA INSTALACJI PV DO SIECI

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) ma obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a te mają pierwszeństwo w procesie przyłączania. Niemniej jednak, zawarcie takiej umowy zależy od spełnienia dwóch określonych przesłanek, które zostały określone w ustawie:

  • Istnienie technicznych warunków pozwalających na przyłączenie – głównie dotyczy to dostępnych wolnych mocy przyłączeniowych, które są niezbędne do zintegrowania nowych instalacji OZE z siecią dystrybucyjną.
  • Racjonalność przyłączenia pod względem ekonomicznym – oznacza to, że inwestycja w instalację OZE nie generuje nadmiernych kosztów dla przedsiębiorstwa energetycznego.

Warto podkreślić, że spełnienie obu tych warunków jest niezbędne, aby umożliwić przyłączenie instalacji OZE do sieci dystrybucyjnej poprzez umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

ODMOWA PRZYŁĄCZENIA A PRAWO

Przyłączenie mikroinstalacji u prosumenta odbywa się poprzez jej włączenie do już istniejącej instalacji odbiorczej, które to zgłoszenie jest zazwyczaj wystarczającym dokumentem. W takim przypadku operator systemu dystrybucyjnego nie posiada prawnie uzasadnionej możliwości odmowy przyłączenia mikroinstalacji, o czym zapewnia Karol Łukasik, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja, na portalu gramwzielone.pl

CO ZROBIĆ PO ODMOWIE PRZYŁĄCZENIA?

Jeżeli z różnych przyczyn inwestor otrzyma odmowę podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci, nie oznacza ona ostatecznego zaniechania inwestycji. Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo energetyczne, art. 8:

“W sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, w tym dotyczących zwiększenia mocy przyłączeniowej (…) a także odmowy przyłączenia mikroinstalacji, nieprzyłączenia mikroinstalacji pomimo upływu terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 8d7 pkt 2, nieuzasadnionego ograniczenia pracy lub odłączenia od sieci mikroinstalacji, lub odmowy dokonania zmiany umowy, o której mowa w art. 7 ust. 2a, w zakresie terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej, rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek strony.”

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odmowy przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci, możemy skierować zapytanie bezpośrednio do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), aby otrzymać ostateczne rozstrzygnięcie.

Kontakt z URE możliwy jest za pośrednictwem lokalnych oddziałów znajdujących się w różnych regionach. Warto podkreślić, że urząd ten posiada kompetencje nie tylko do rozstrzygania sporów dotyczących umowy, ale także do samodzielnego ustalania treści umowy, jeśli strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia.

Prezes URE, w trakcie rozpatrywania sporu i ustalania zasad współpracy, musi uwzględniać interesy obu stron. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z decyzji Prezesa URE, mamy prawo odwołać się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PODSUMOWANIE

Jak widać, jeżeli zadbano, by wszystkie wymogi zostały spełnione, odmowa przyłączenia mikroinstalacji do sieci jest niezgodna z prawem. To powinno uspokoić wszystkich przyszłych posiadaczy instalacji fotowoltaicznych, których temat przyłączeń powstrzymuje przed podjęciem ostatecznej decyzji o inwestycji we własną fotowoltaiką.

 

Jeżeli zastanawiasz się nad instalacją fotowoltaiczną – skontaktuj się z naszymi specjalistami z SunSol. Przygotują ofertę dostosowaną do twoich potrzeb oraz możliwości, byś jak najszybciej mógł cieszyć się niezależnością energetyczną oraz comiesięcznymi oszczędnościami na rachunkach.

 

 

 

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej